Skontaktuj się z nami

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ

 

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz.U. z dnia 4 grudnia 2015 r. poz. 2139), zwanej dalej „Ustawą”, wprowadza się niniejszy regulamin imprezy masowej, zwany dalej „Regulaminem”. 

 

§1

Postanowienia ogólne

 

1.       Regulamin dotyczy imprezy masowej pt.  Free Fight Federation odbywającej się w dniu 8 czerwca 2019 roku na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze, ul. Sulechowska 41  (dalej „Impreza Masowa”), organizowanej przez KSW Sp. z o.o. Sp.k.  z siedzibą na ul. Stępińska 39, 00-739 Warszawa (dalej „Organizator”).

2.       Regulamin określa prawa i obowiązki Organizatora, warunki udziału i zasady zachowania się uczestników Imprezy Masowej, w tym w szczególności postanowienia regulujące:

1)      sposób organizacji Imprezy Masowej;

2)      obowiązki uczestników Imprezy Masowej;

3)      warunki uczestnictwa w Imprezie Masowej;

4)      uprawnienia uczestników Imprezy Masowej;

5)    zasady odpowiedzialności uczestników Imprezy Masowej za zachowanie niezgodne
z Regulaminem.

 

§2

Sposób organizacji Imprezy Masowej

 

1.     Za bezpieczeństwo Imprezy Masowej w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada Organizator Imprezy Masowej.

2.     Wstęp na teren Imprezy Masowej jest płatny lub za okazaniem zaproszeń.

3.     Zakazuje się wstępu na Imprezę Masową osobie:

1)     wobec której zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzanych imprez masowych;

2)     wobec której wydano zakaz zagraniczny lub zakaz klubowy;

3)     odmawiającej poddania się czynnościom określonym w art. 20 Ustawy tj. w szczególności do:

a)     sprawdzenia i stwierdzenia uprawnień do uczestniczenia w Imprezie Masowej, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania do opuszczenia imprezy masowej;

b)     wylegitymowania w celu ustalenia tożsamości;

c)     przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoba wnosi lub posiada przedmioty, o których mowa w art. 8 ust. 2 Ustawy.

4)     znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;

5)     zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego;

6)     posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje;

7)     zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzający zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku Imprezy Masowej;

8)     noszącej buty o metalowych zakończeniach;

9)     której wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację;

10)  małoletniej do lat 13, nie będącej pod opieką osoby pełnoletniej.

 

§3

Warunki uczestnictwa w Imprezie Masowej

 

1.     Podczas Imprezy Masowej zabrania się w szczególności:

1)     używania elementów odzieży lub przedmiotu służących do zakrycia twarzy lub do uniemożliwienia lub utrudnienia identyfikacji;

2)     głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, obraźliwych, wulgarnych, rasistowskich, nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religijnym, społecznym, światopoglądowym, itp.; a także skłaniania innych uczestników imprezy masowej do głoszenia takich treści, m.in. poprzez intonowanie pieśni lub okrzyków;

3)     rzucania przedmiotami;

4)     wnoszenia, posiadania oraz spożywania alkoholu poza miejscami do tego wyznaczonymi przez Organizatora;

5)     zażywania środków odurzających lub psychotropowych;

6)     uporczywego stania poza miejscami w sektorach wskazanych przez Organizatora;

7)     rozniecania i podsycania ognia oraz palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi;

8)     posiadania materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz innych substancji o podobnym działaniu;

9)     umieszczania transparentów, flag lub elementów opraw w sposób ograniczający widoczność innym uczestnikom imprezy lub w sposób ograniczający widoczność materiałów reklamowych lub blokujących wyjścia i bramy ewakuacyjne;

10)  załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania terenu obiektu, a także niszczenia infrastruktury obiektu;

11)  nieuzasadnionego zajmowania miejsc w ciągach komunikacyjnych oraz na drogach ewakuacyjnych;

12)  używania urządzeń obiektu w sposób niezgodny z nich przeznaczeniem;

13)  stosowania przemocy fizycznej lub formułowania gróźb pod adresem innych uczestników Imprezy Masowej.

2.     Zabrania się wnoszenia i posiadania na Imprezie Masowej:

1)     broni, amunicji oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, mogących być użytych jako broń;

2)     materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz substancji o podobnym działaniu oraz wszelkiego rodzaju materiałów pożarowo niebezpiecznych;

3)     pojemników na płyny lub produkty, w tym produkty spożywcze – w uzasadnionych przypadkach Organizator może wyrazić zgodę na wnoszenie przedmiotów, o których mowa w niniejszym punkcie;

4)     środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;

5)     kasków oraz parasoli;

6)     hulajnóg oraz rowerów;

7)     napojów i artykułów spożywczych;

8)     napojów alkoholowych;

9)     materiałów, zawierających treści rasistowskie, obraźliwe, polityczne, ksenofobiczne, lub wulgarne;

10)  pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących;

11)  przedmiotów, które z uwagi na swe kształty lub/i rozmiary nie mogą być schowane pod siedzenie;

12)  trąbek (np. wuwuzele itp.) oraz instrumentów z napędem mechanicznym lub elektrycznym;

13)  wskaźników laserowych;

14)  materiałów reklamowych za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą Organizatora (zakaz obowiązuje zarówno na wewnątrz Obiektu jak i na terenie należącym do Hali );

15)  wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów – przewodników.

3.     Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wyrażenia zgody na wnoszenie kamer, aparatów fotograficznych oraz innych tego typu urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz jak również urządzeń służących do przesyłania w celach komercyjnych obrazu, dźwięku, opisów wydarzeń poprzez Internet. Organizator zabrania wnoszenia profesjonalnego sprzętu, o którym mowa powyżej, w szczególności aparatów z wymienną optyką.

4.     Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wyrażenia zgody na wniesienie przedmiotu, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, iż może on być użyty w celu popełnienia czynu zabronionego, określonego ustawą lub niniejszym Regulaminem.

5.     Zabrania się wchodzenia w miejsca nieprzeznaczone dla publiczności. Zakaz dotyczy w szczególności: terenu na którym rozgrywane są walki, budowli i urządzeń nieprzeznaczonych dla powszechnego użytku, fasady obiektu, płotów, murów, ogrodzeń, dachów obiektu, urządzeń oświetleniowych, pomostów kamerowych, drzew, wszelkiego rodzaju masztów oraz wejścia do innych miejsc, urządzeń i pomieszczeń, do których dostęp mają wyłącznie służby specjalistyczne lub przedstawiciele Organizatora.

6.     Współsprawstwo oraz pomocnictwo w czynach, które są zabronione zgodnie z powyższymi postanowieniami, również będą traktowane jako naruszenie niniejszego Regulaminu.

 

§4

Obowiązki uczestnika Imprezy Masowej

 

1.     Uczestnik Imprezy Masowej jest obowiązany:

1)     nie zakłócać porządku publicznego;

2)     przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Obiektu;

3)     posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie służb porządkowych lub służb informacyjnych zabezpieczających Imprezę Masową dokument uprawniający do wejścia
i przebywania na imprezie, dokument potwierdzający tożsamość;

4)     zajmować miejsce określone w dokumencie uprawniającym do wejścia na Imprezę Masową;

5)     nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie Masowej;

6)     stosować się do poleceń porządkowych wydawanych przez służby porządkowe i służby informacyjne Organizatora Imprezy Masowej, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej lub pracowników innych uprawnionych służb i organów – do wykonywania ich poleceń.

2.     Ze względu na bezpieczeństwo Imprezy Masowej uczestnicy Imprezy Masowej, na żądanie służby porządkowej lub służby informacyjnej, zobowiązani są zajmować miejsca inne niż określone
w dokumencie uprawniającym do wejścia na obiekt lub powstrzymać się od opuszczenia zajmowanego miejsca po zakończeniu Imprezy.

3.     Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

4.     Uczestnicy imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Imprezy Masowej zobowiązane są stosować się do poleceń służb porządkowych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

5.     Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie Masowej na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi piecze.

 

§5

Uprawnienia uczestnika Imprezy Masowej

 

1.     Uczestnik Imprezy Masowej ma prawo:

1)     przebywać na terenie Imprezy Masowej w czasie jej trwania, tj. od chwili udostępnienia Obiektu przez Organizatora do czasu zakończenia Imprezy Masowej;

2)     w nieskrępowany sposób uczestniczyć w Imprezie Masowej wyrażając swoje emocje, co jest ograniczone jedynie koniecznością przestrzegania przepisów prawnych, ogólnie obowiązujących zasad współżycia społecznego oraz postanowień niniejszego Regulaminu;

3)     do informacji o:

a)     umiejscowienia punktów medycznych, gastronomicznych i sanitarnych;

b)     udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa określonych przez Organizatora lub służby ratownicze.

2.     Uczestnik Imprezy Masowej jest uprawniony do:

1)     zgłoszenia przedstawicielom Organizatora (np. służbom porządkowym lub informacyjnym) poniesionych przez niego szkód na terenie Imprezy w trakcie jej trwania;

2)     składania skarg.

 

§6

Obowiązki Organizatora Imprezy Masowej – Służby porządkowe

 

1.     Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie Masowej oraz porządek podczas trwania Imprezy Masowej, poprzez m.in.:

1)          służby porządkowe i służby informacyjne,

2)          powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego służbami porządkowymi i organizującego prace służb porządkowych,

3)          udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego.

2.     Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego, albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na teren imprezy lub Policji.

3.     Służby porządkowe, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:

1)          sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie Masowej,

2)          legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

3)          przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty,

4)          stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Imprezie Masowej, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Imprezy Masowej;

5)          wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem Imprezy Masowej, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy Masowej;

6)          stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służb porządkowych lub inna osobę, na zasadach określonych w Ustawie;

7)          ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

3.          Służby porządkowe są obowiązane usunąć z terenu Imprezy Masowej osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem lub Regulaminem Obiektu.

4.          Członkowie służb porządkowych, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażeni m.in. w:

1)          ręczne wykrywacze metalu,

2)          inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.

5.              Sprzęt obsługujący Imprezę stanowi: sprzęt nagłośnieniowy, oświetleniowy oraz wygrodzenia (barierki ochronne).

6.              Organizator wyznacza strefy podziału Imprezy na: strefę techniczno – socjalną oraz strefę widowni (miejsca siedzące w trybunach oraz miejsca siedzące na płycie hali ).

7.              Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe podczas Imprezy.

8.              Organizator nie zapewnia parkingów dla publiczności.

 

§7

Postanowienia końcowe

 

1.          Organizator Imprezy Masowej udostępnia uczestnikom niniejszy Regulamin oraz Regulamin Obiektu poprzez wywieszenie Regulaminów przy wejściach na teren Imprezy Masowej, jak również poprzez udostępnienie Regulaminów na stronie www Organizatora.

2.          W czasie Imprezy Masowej Organizator oraz uczestnicy Imprezy, a ponadto inne osoby przebywające na jej terenie, zobowiązane są do przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

3.          Wejście na teren Obiektu stanowi jednocześnie zgodę na użycie swojego wizerunku w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem filmu, zapisu video i audio
z Imprezy Masowej.

4.          Uczestnik Imprezy Masowej nie może rejestrować, wykorzystywać, ani przesyłać dźwięku, obrazu lub opisu Obiektu lub walki, jak również wyniku lub statystyki, do użytku innego niż wyłączny użytek prywatny. Surowo zabronione jest rozpowszechnianie przez Internet, radio, telewizję lub za pośrednictwem innych środków przekazu, współczesnych bądź przyszłych mediów dźwięku, obrazu, danych, opisu, zdjęć, nagrań, wyniku lub statystyki z walki w całości lub w części, bądź pomaganie innej osobie/osobom w takich działaniach.

5.          Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna, w tym transmisje, nagrania radiowe i telewizyjne, filmowanie i wykonywanie zdjęć na terenie Imprezy Masowej może odbywać się wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą Organizatora. 

6.          Osoby zakłócające porządek publiczny lub zachowujące się niezgodnie z Regulaminem Imprezy Masowej lub Regulaminem Obiektu mogą być usunięte z terenu Imprezy Masowej.

7.          W przypadkach określonych w Ustawie służby porządkowe Organizatora uprawnione są do ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.

8.          Niezależnie od postanowień niniejszego Regulaminu służby porządkowe Organizatora odmawiają osobie wstępu na Imprezę Masową w przypadkach określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy.

9.          Organizator zastrzega sobie prawo do:

1)     zmiany terminu Imprezy Masowej, gwarantując możliwość zwrotu pieniędzy za zakupione wcześniej bilety, z zastrzeżeniem że Organizator zobowiązuje niezwłocznie poinformować o konieczności dokonania zmiany terminu;

2)     stosowania atestowanych urządzeń technicznych, służących do pomiaru alkoholu
w wydychanym powietrzu;

3)     dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez Uczestnika Imprezy Masowej szkody.